New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 62

NWG // FINANSIELL INFORMATION Tillgångarnas nyttjandevärde fastställs genom att prognostiserade kassaflöden för de kommande fem åren, inklusive terminalperiod, diskonteras med hjälp av en genomsnittligt vägd kapital- kostnad (WACC). De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nytt- jandevärdet omfattar tillväxttakt, rörelsemarginal samt WACC. Baserat på de tester och analyser som genomförts föreligger det i dags- läget ej något nedskrivningsbehov. Ej heller förelåg något nedskrivningsbehov för jämförelseåret. För mer information avseende koncernens immateriella anläggningstillgångar samt nedskriv- ningstest, se not 8. Personal, organisation och ersättningar Antalet årsanställda uppgick per 31 december 2018 till 2 605 (2 495) personer varav 52 % var kvinnor och 48 % var män. Av antalet anställda arbetar 603 (631) personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave-koncernen är hänförlig till AHEAD (brodyr), Cutter & Buck (brodyr), Dahetra, Orrefors Kosta Boda, Paris Glove, Seger, Termo och Toppoint. Det finns ingen särskilt utsedd ersätt- ningskommitté för hantering av löneläge, pensionsförmåner, incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för VD:n utan dessa frågor behandlas av styrelsen i helhet. Anställningsvillkor för övrig koncernledning beslutas av VD och styrelseordförande. Nedan framgår New Wave Groups riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna har tillämpats under 2018 och fram till årsstämma 2019 samt föreslås även på årstämma 17 maj 2019: 062 // ÅRSREDOVISNING # # Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare ska bestå av en marknadsmässig fast lön. # # Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag ska inte utgå för ledande befattningshavare. # # Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma när så är moti- verat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar ska baseras på förut- bestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkast- ningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersätt- ningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Maximal total årlig kostnad för den resultat- baserade ersättningen uppgår till 10 MSEK. # # Styrelsen ska med avseende på varje räkenskapsår överväga om ett aktie- eller aktiekursan- knutet incitamentsprogram, som omfattar året ifråga ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. # # Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. # # För samtliga ledande befattnings- havare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag ska förekomma. Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer i enskilda fall, om det finns särskilda skäl för detta. Inga avvikelser har gjorts från riktlinjerna under innevarande år. Transaktioner med närstående Hyresavtal finns med närstående bolag. Närstående bolag till VD har köpt handelsvaror samt erhållit ersättning för utförda konsulttjänster. Därtill finns transaktioner med närstående parter till oväsentliga värden. Samtliga trans- aktioner har skett till marknadsmässiga villkor. För ytterligare beskrivning hänvisas till not 18. Risker och riskkontroll New Wave Group är, med sin internatio- nella verksamhet, löpande utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är ränterisk, valutarisker samt likvi- ditets- och kreditrisker. För att minimera dessa riskers påverkan på resultatet har koncernen en finanspolicy. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korta räntor snabbt får genomslag i koncernens räntenetto. En betydande del av New Wave Groups försäljning sker i utländsk valuta (76 %). Koncernen är utsatt för valutakursförändringar i framtida betal- ningsflöden hänförliga till kommersiella åtagande samt lån och placeringar i utländsk valuta, så kallad transak- tionsexponering. Koncernens bokslut påverkas också av omräkningseffekter vid omräkning av utländska dotterfö- retags resultat och nettotillgångar till SEK, så kallad omräkningsexponering. New Wave Group har genom sin relativt kapitalintensiva verksamhet och expansiva tillväxtstrategi ett behov av att trygga finansieringen. Det är väsentligt för en tillväxtkoncern som New Wave Group att det finns tillgänglig likvi- ditet för att kunna finansiera framtida expansion samt att flexibiliteten är hög när möjlighet till förvärv uppenbarar sig. Det är även väsentligt att en lämplig