New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 61

NWG // FINANSIELL INFORMATION Investeringar, finansiering och likviditet Nettoomsättning och EBITDA per rörelse- segment MSEK Företag Nettoomsättning EBITDA 2018 3 069,0 353,1 2017 2 648,7 289,7 Sport & Fritid Nettoomsättning EBITDA 2 573,7 218,2 2 311,5 230,3 647,8 -10,6 637,1 14,4 6 290,6 560,7 5 597,3 534,4 Gåvor & Heminredning Nettoomsättning EBITDA Nettoomsättning totalt EBITDA totalt Kapitalbindning Kapitalbindningen av varor uppgick till 3 230,9 MSEK och har ökat med 587,5 MSEK jämfört med föregående år (2 643,4 MSEK). Ökningen är relaterad till koncernens fortsatta uppbyggnad av varulager i Nordamerika samt nya produkt- sortiment. Därutöver har valutakurseffekterna ökat värdet med 93,5 MSEK. Koncernen har ett välba- lanserat lager och servicegraden är bra. Lagervärdet förväntas ligga på en högre nivå även kommande kvartal på grund av vårt utökade profilsortiment. Varulagrets omsättningshastighet är i nivå med föregående år och uppgick till 1,1 (1,2) ggr. MSEK Råvarulager Varor under tillverkning Varor på väg 2018-12-31 2017-12-31 40,3 14,0 34,9 8,7 222,6 144,0 Handelsvaror på lager 2 954,0 2 455,8 Summa 3 230,9 2 643,4 Varulagret har skrivits ned med 121,5 (106,0) MSEK och nedskrivning relaterat till handelsvaror på lager uppgick till 4,0 (4,1) %. Kundfordringarna uppgick till 1 084,1 (982,8) MSEK där ökningen är relaterad till den högre omsättningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades något och uppgick till 222,6 (207,8) MSEK. Detta beror dels på ett högre rörelsere- sultat men även på ett högre inflöde av varor som medfört högre skulder till leverantörer. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -163,2 MSEK vilket är 52,6 MSEK högre än föregående år (-110,6 MSEK). Ökningen beror främst på investe- ringar i distributionscentraler samt IT. Nettoskulden ökade 193,7 MSEK och uppgick till 1 831,0 (1 637,3) MSEK. Dock minskade nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapitalet, vilka uppgick till 53,3 (54,1) % respektive 57,0 (57,4) %. Soliditeten minskade något jämfört med före- gående år och uppgick till 48,6 (50,9) %. Koncernens tecknade per 11 april 2018 ett nytt finansieringsavtal. Den total kreditramen i detta avtal uppgår per 31 december till 2 765 MSEK varav 2 000 MSEK löper till och med mars 2022 och 30 MUSD har en löptid om sträcker sig till och med januari 2024. Övriga 500 MSEK har en löptid på mellan tre månader och sex år. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till och beroende av värdet på vissa underliggande till- gångar. Finansieringsavtalet innebär att nyckeltal (covenants) skall uppfyllas för vidmakthållande av kreditramen. Baserat på aktuell prognos gör ledningen bedömningen att koncernen kommer att kunna uppfylla dessa nyckeltal med tillfredställande marginal. Immateriella anläggningstillgångar Koncernens immateriella anläggningstillgångar utgörs i huvudsak av goodwill och varumärken. De varumärken med större värde som är upptagna till sina anskaffningsvärden är välkända varu- märken såsom Orrefors och Kosta Boda inom Gåvor & Heminredning samt främst Cutter & Buck inom Sport & Fritid. Koncernens bokförda värden testas årligen för att fastställa om det föreligger ett nedskrivningsbehov. ÅRSREDOVISNING // 061