New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 60

NWG // FINANSIELL INFORMATION Bruttoresultat Bruttovinstmarginalen har förbättrats jämfört med föregående år och uppgick till 46,6 (46,1) %. Förbättring har skett i samtliga segment. Koncernen har ett välbalanserat lager och en god servicenivå. Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader en förändring i uppskjutna skatteskulder, vilket var relaterat till en förändring av bolagsskatten i USA. Årets resultat Årets resultat uppgick till 360,0 (354,0) MSEK och resultat per aktie uppgick till 5,48 (5,34) SEK. Övriga rörelseintäkter ökade med 23,6 MSEK till 74,8 (51,2) MSEK. Övriga rörelseintäkter är främst hänförliga till rörelsens valutavinster men även övriga ersättningar och skall ställas mot resulta- traden Övriga rörelsekostnader där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 19,6 MSEK och uppgick till -44,8 (-25,2) MSEK. Nettot av ovan poster uppgick till 30,0 (26,0) MSEK. Rapportering av rörelsesegment Kostnader och avskrivningar Omsättningen för året ökade med 16 % och uppgick till 3 069,0 (2 648,7) MSEK. EBITDA ökade med 63,4 MSEK och uppgick till 353,1 (289,7) MSEK. Omsättningsökningen beror på mer försäljnings- och marknadsaktiviteter samt förbättrad lager- struktur och servicegrad. Det är försäljningskanalen profil som ökar och förbättringen sker i samtliga regioner. Det förbättrade resultatet är främst relaterat till den ökade omsättningen. Externa kostnader ökade med 207,5 MSEK och uppgick till -1 336,4 (-1 128,9) MSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökade marknadssaktiviteter och förbättringsåtgärder i våra distributions- centraler men även volymrelaterade kostnader har bidragit till ökningen. Personalkostnaderna uppgick till -1 063,0 MSEK vilket är 122,7 MSEK högre än föregående år (-940,3 MSEK). Ökningen är relaterad till fler antal anställda, främst inom försäljning, lager och kundservice. Valutakursförändringar ökade kostnaderna med 61,6 MSEK. Av- och nedskrivningarna var högre jämfört med fjolåret och uppgick till -77,9 (-65,3) MSEK. Ökningen är främst relaterad till investeringar i nya och befintliga fastigheter samt IT-investeringar. Rörelseresultat Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (8,4) % där den något lägre marginalen är hänförlig till kostnads- ökningar i samband med utökade aktiviter inom försäljning och marknad samt förbättringar i våra distributionscentraler. Finansnetto och skatter Finansnettot förbättrades med 11,0 MSEK jämfört med fjolåret och uppgick till -40,9 (-51,9) MSEK. Förbättringen är relaterad till lägre räntekostnader. Skattekostnaden uppgick till -81,8 (-63,2) MSEK och skattesatsen uppgick till 18,5 (15,2) %. Den lägre skattesatsen för fjolåret beror främst på 060 // ÅRSREDOVISNING New Wave Group AB delar upp sin verksamhet i segmenten Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Koncernen följer segmentens och varumärkenas försäljning samt EBITDA. Rörelsesegmenten bygger på koncernens operativa styrning. Företag Sport & Fritid Omsättningen uppgick till 2 573,7 (2 311,5) MSEK, vilket ger en tillväxt på 11 %. EBITDA minskade med 12,1 MSEK och uppgick till 218,2 (230,3) MSEK. Försäljningen ökade i båda försäljnings- kanalerna. Segmentet hade tillväxt i merparten av regionerna samt en förbättrad bruttovinstmar- ginal. Det lägre resultatet är relaterat till högre omkostnader, främst i form av nyanställningar samt marknadsföring. Gåvor & Heminredning Omsättningen för helåret uppgick till 647,8 (637,1) MSEK, vilket gav en tillväxt på 2 %. Försäljningen ökade i båda försäljningskanalerna. Dock påverkades detaljhandeln i Kosta negativt under de varma sommarmånaderna. EBITDA uppgick till -10,6 MSEK vilket var 25,0 MSEK lägre än föregående år (14,4 MSEK). Det lägre resultatet är främst relaterat till fler marknadsaktiviteter samt nyetableringar och därmed högre kostnader.