New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 6

NWG // 2018 Koncernen har under året fortsatt sin höga nivå avseende mark- nadsaktiviteter och nyanställningar inom försäljning, lager och kundservice. Försäljningskanalen profil ökade sin omsättning med 16 % och detaljhandel ökade med 8 %. De försäljnings- och marknadsatsningar som gjorts under året har varit inriktade mot båda försäljningskanalerna. Koncernen har under året fortsatt sin höga nivå avseende marknads- aktiviteter och nyanställningar inom försäljning, lager och kundservice. Gåvor & Heminredning har gjort ny- etableringar i Kosta. Utöver nämnda aktiviteter har även volymrelaterade kostnader ökat jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verk- samheten uppgick till 222,6 (207,8) MSEK. Detta beror dels på ett högre rörelseresultat men även på ett högre inflöde av varor som medfört högre Nyckeltal EBITDA per rörelsesegment, MSEK 2018 2017 6 290,6 5 597,3 46,6 46,1 350 EBITDA, MSEK 560,7 534,4 300 Rörelseresultat, MSEK 482,8 469,1 360,0 354,0 250 Årets resultat, MSEK 3 434,2 3 029,2 200 11,2 12,2 150 9,4 9,8 53,3 54,1 100 Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld genom rörelsekapital, % 57,0 57,4 Soliditet, % 48,6 50,9 0 2 605 2 495 -50 5,48 5,34 51,76 45,66 Nettoomsättning, MSEK Bruttovinstmarginal, % Eget kapital, MSEK Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Antal anställda Resultat per aktie, SEK Eget kapital per aktie, SEK skulder till leverantörer. Varulagret har ökat till följd av fortsatt lagerupp- byggnad i Kanada samt nya produktlinjer inom främst Craft samt yrkeskläder och uppgick till 3 230,9 (2 643,4) MSEK. Kassaflöde från investeringsverksam- heten uppgick till -163,2 (-110,6) MSEK vilket främst är relaterat till våra inves- teringar i distributionscentraler samt IT. Till följd av vårt utökade varulager har soliditeten minskat något och uppgick till 48,6 (50,9) %. Nettoskulden ökade med 193,7 MSEK och uppgick till 1 831,0 (1 637,3) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelse- kapitalet minskade dock och uppgick till 53,3 (54,1) % respektive 57,0 (57,4) %. 400 50 Företag Sport & Fritid 2018 006 // ÅRSREDOVISNING Gåvor & Heminredning 2017