New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 58

NWG // FINANSIELL INFORMATION Koncernen har under året fortsatt sin höga nivå avseende marknadsaktiviteter och nyanställ- ningar inom försäljning, lager och kundservice. Gåvor & Heminredning har gjort nyetableringar i Kosta. Utöver nämnda aktiviteter har även volym- relaterade kostnader bidragit till att totala kostna- derna ökat jämfört med föregående år. Finansnettot förbättrades då ett nytt finan- sieringsavtal har bidragit till lägre räntor. Årets skattekostnad har ökat jämfört med fjolåret. Föregående år inkluderar en positiv förändring av uppskjutna skatter i samband med att bolagskatten sänktes i USA. Periodens resultat uppgick till 360,0 (354,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 222,6 (207,8) MSEK. Detta beror dels på ett högre rörelseresultat men även på ett högre inflöde av varor som medfört högre skulder till leve- rantörer. Varulagret har ökat till följd av fortsatt lageruppbyggnad i Kanada samt nya produkt- linjer inom främst Craft samt yrkeskläder och uppgick till 3 230,9 (2 643,4) MSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -163,2 (-110,6) MSEK vilket främst är relaterat till våra investeringar i distributionscentraler samt IT. Till följd av vårt utökade varulager har soliditeten minskat något och uppgick till 48,6 (50,9) %. Nettoskulden ökade med 193,7 MSEK och uppgick till 1 831,0 (1 637,3) MSEK. Nettoskuldsättningsgraden samt nettoskuld genom rörelsekapitalet minskade dock och uppgick till 53,3 (54,1) % respektive 57,0 (57,4) %. Nettoomsättning Omsättningen uppgick till 6 290,6 MSEK, vilket var 12 % högre än föregående år (5 597,3 MSEK). Valutakurserna har påverkat omsättningen positivt med 185,4 MSEK vilket motsvarar 3 %. Av koncernens försäljningskanaler ökade profil med 16 % och detaljhandel med 8 %. Koncernen hade en omsättningstillväxt i samtliga regioner. Av våra försäljningskanaler hade profil tillväxt i samtliga regioner medan detaljhandeln ökade i fem utav sex regioner (endast detaljhandeln i Sydeuropa minskade något). Omsättningen i Sverige ökade med 5 %, USA ökade med 11 %, Övriga Norden ökade med 11 %. Försäljningen i Central- och Sydeuropa ökade med 11 % (5 % i lokal valuta) respektive 14 % (8 % i lokal valuta) samt att Övriga länder ökade med 46 %. Förbättringen i Övriga länder är relaterad till Asien samt Kanada. Nettoomsättning MSEK USA Sverige Centraleuropa Norden exkl. Sverige Sydeuropa Övriga länder Totalt 058 // ÅRSREDOVISNING 2018 Andel av nettoomsättning 2017 Andel av nettoomsättning Förändring Procentuell förändring 1 579,7 1 529,9 986,4 807,1 716,5 670,9 6 290,6 25% 24% 16% 13% 11% 11% 100% 1 423,7 1 463,8 891,1 727,7 630,8 460,2 5 597,3 25% 26% 16% 13% 11% 8% 100% 156,0 66,1 95,3 79,4 85,7 210,7 693,3 11% 5% 11% 11% 14% 46% 12%