New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 57

NWG // FINANSIELL INFORMATION Fi ns na iell in forma tio n Förvaltnings- berättelse Styrelsen och VD:n i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018-01-01–2018-12-31. 16% Försäljnings- tillväxt inom Företag* 11% Försäljnings- tillväxt inom Sport & Fritid 2% Försäljnings- tillväxt inom Gåvor & Hem- inredning New Wave Group är en tillväxt- koncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken. Våra varumärken kategoriseras i tre rörelsesegment: Företag*, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Koncernen ska nå synergier genom att samordna design, inköp, marknadsföring, lager och distribution av sorti- mentet. Koncernen ska erbjuda sina produkter inom profil- och detaljhandelsmarknaden för att nå god riskspridning. New Wave Groups konkurrenskraft ligger fram- förallt i starka varumärken, stor kunskap, hög servicenivå och ett välutvecklat helhetskoncept. Produkterna tillverkas främst i Asien och till en mindre del i Europa. New Wave Group har, genom sin relativa storlek, bra inköpspriser och effektiv logistik. Koncernens mest kända helägda varu- märken är AHEAD, Auclair, Clique, Cottover, Craft, Cutter & Buck, Grizzly, J. Harvest & Frost, James Harvest Sportswear, Jobman, Kosta Boda, Orrefors, PAX, Projob, Sagaform, Seger samt Toppoint. Sammanfattning 2018 Omsättningen ökade med 12 % (9 % exkl valutaför- ändringar) jämfört med föregående år. Koncernen har haft tillväxt under samtliga kvartal och har även ökat försäljningen i samtliga regioner och i båda försäljningskanalerna. Segmentet Företag* ökade med 16 %, vilket är ett resultat av våra satsningar på god leveranssä- kerhet och utökade marknadsaktiviteter. Förutom ett välbalanserat varulager har vi under året investerat i större lagerlokaler samt bättre IT-system vilket förbättrar vår servicenivå ytterligare. Därutöver har vi lanserat ett * Segmentet Profil namnändrat till Företag antal produktnyheter, bland annat inom yrkeskläder, vilket stärker vårt totala produktutbud i segmentet. I Sport & Fritid har ett flertal satsningar inom Craft börjat ge effekt. Craft Teamwears utveckling fortsätter och man har under året bland annat blivit utnämnd till bästa leverantör inom kategorin "Team Sports" av tyska tidningen SAZ Sport. Förutom alla mindre klubbar och föreningar som utgör vår bas, har även ett antal större europeiska fotbollsklubbar såsom Dresden, Darmstadt, Zwolle och Gent valt att spela i Crafts produkter. I Sverige har vi bland annat tecknat avtal med Hammarby fotboll. Craft har även tecknat ett treårsavtal med Spartan USA. Spartan arrangerar 287 hinderbanelopp per år i 32 länder varav ca 150 är i USA. Avtalet omfattar både kläder och skor och har ett beräknat försäljningsvärde på 30 MUSD under den treåriga avtalsperioden. Detta avtal får anses som ett genombrott för varumärket i USA. Inom Cutter & Buck fortsätter vi utöka vår säljorganisation i USA men även förstärka våra verk- samheter i Kanada och Europa. Segmentet har ökat sina marknadsaktiviteter under året och samman- taget har satsningarna givit resultat. Omsättningen för segmentet har på helåret ökat med 11%, dock var tillväxten 20% under andra halvåret. Gåvor & Heminredning hade en tillväxt med 2 % trots att det varma vädret missgynnade de så viktiga sommarmånaderna för verksamheten i Kosta. Segmentet har gjort ett antal nyetableringar samt haft utökade marknadssatsningar vilket har belastat årsresultatet. Försäljningskanalen profil ökade sin omsättning med 16 % och detaljhandel ökade med 8 %. De försäljnings- och marknadsatsningar som gjorts under året har varit inriktade mot båda försäljningskanalerna. Samtliga segment har förbättrat sin bruttovinst- marginal och för koncernen som helhet uppgick denna till 46,6 (46,1) %. ÅRSREDOVISNING // 057