New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 5

NWG // 2018 N ew Wa v e G r o up 2018 i sammandrag 41% 10% Koncernen har haft tillväxt under samtliga kvartal och har även ökat försäljningen i samtliga regioner och i båda försäljnings- kanalerna. Omsättningen ökade med 12 % (9 % exkl valutaförändringar) jämfört med föregående år. 49% Nettoomsättning per rörelsesegment S Företag* Sport & Fritid Gåvor & Heminredning 60% 40% Nettoomsättning per försäljningskanal Profil Detaljhandel # # Nettoomsättningen uppgick till 6 290,6 MSEK, vilket var 12 % högre än föregående år (5 597,3 MSEK). # # Rörelseresultatet uppgick till 482,8 (469,1) MSEK. * Segmentet Profil namnändrat till Företag egmentet Företag* ökade med 16 %, vilket är ett resultat av våra satsningar på god leveranssäkerhet och utökade marknadsaktiviteter. Förutom ett välbalanserat varulager har vi under året investerat i större lagerlokaler samt bättre IT-system vilket förbättrar vår servicenivå ytterligare. Därutöver har vi lanserat ett antal produktnyheter, bland annat inom yrkeskläder, vilket stärker vårt totala produktutbud i segmentet. I Sport & Fritid har ett flertal sats- ningar inom Craft börjat ge effekt. Craft Teamwears utveckling fortsätter och man har under året bland annat blivit utnämnd till bästa leverantör inom kategorin "Team Sports" av tyska tidningen SAZ Sport. Förutom alla mindre klubbar och föreningar som utgör vår bas, har även ett antal större euro- peiska fotbollsklubbar såsom Dresden, Darmstadt, Zwolle och Gent valt att spela i Crafts produkter. I Sverige har vi bland annat tecknat avtal med Hammarby fotboll. Craft har även tecknat ett # # Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 (8,4) %. # # Årets resultat uppgick till 360,0 (354,0) MSEK. # # Resultat per aktie uppgick till 5,48 (5,34) SEK. treårsavtal med Spartan USA. Spartan arrangerar 287 hinderbanelopp per år i 32 länder varav ca 150 är i USA. Avtalet omfattar både kläder och skor och har ett beräknat försäljningsvärde på 30 MUSD under den treåriga avtalsperioden. Detta avtal får anses som ett genombrott för varumärket i USA. Inom Cutter & Buck fortsätter vi utöka vår säljorganisation i USA men även förstärka våra verksam- heter i Kanada och Europa. Segmentet har ökat sina marknadsaktiviteter under året och sammantaget har satsningarna givit resultat. Nettoomsättningen för segmentet har på helåret ökat med 11 %, dock var tillväxten 20 % under andra halvåret. Gåvor & Heminredning hade en tillväxt med 2 % trots att det varma vädret missgynnade de så viktiga sommarmånaderna för verksamheten i Kosta. Segmentet har gjort ett antal nyetableringar samt haft utökade mark- nadssatsningar vilket har belastat årsresultatet. # # Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 222,6 (207,8) MSEK. # # Nettoskuldsättnings- graden uppgick till 53,3 (54,1) %. # # Soliditeten uppgick till 48,6 (50,9) %. # # Styrelsen har beslutat före- slå årsstämman en utdelning på 2,00 (1,70) kronor per aktie. ÅRSREDOVISNING // 005