New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 47

NWG // BOLAGSSTYRNING Göteborg 5 april 2019 New Wave Group AB (publ) Olof Persson Christina Bellander Styrelseordförande M. Johan Widerberg Styrelseledamot Styrelseledamot Mats Årjes Torsten Jansson Styrelseledamot VD och koncernchef Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till bolagsstämman i New Wave Group AB (publ), org. nr 556350-0916. Uppdrag och ansvarsfördelning Uttalande Det är styrelsen som har ansvaret för bolags- styrningsrapporten för år 2018 på sidorna 38– 45 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrnings- rapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revi- sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. Göteborg, 5 april 2019 Ernst & Young AB Nina Bergman Auktoriserad revisor ÅRSREDOVISNING // 047