New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 44

NWG // BOLAGSSTYRNING Kommunikationspolicy Koncernens kommunikationspolicy är ett dokument som beskriver koncernens generella principer för informationsgivning. Miljöpolicy Koncernens miljöpolicy ger riktlinjer för miljö- arbetet inom koncernen. Antikorruptionspolicy Koncernens antikorruptionspolicy beskriver koncernens principer gällande arbete med att motverka korruption. Kontrollaktiviteter För att säkerställa den interna kontrollen finns såväl automatiserade kontroller i IT-system som hanterar behörigheter och attesträtt samt manuella kontroller såsom avstämningar och inventeringar. Detaljerade ekonomiska analyser av resultatet samt uppföljning mot planer och prognoser kompletterar kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. Koncernens centrala finansavdelning granskar bolagens redovisning vilket rapporteras till koncernledningen. Ingen VD får på egen hand tillsätta eller avsätta ekonomichef och ekonomicheferna rapporterar direkt till ekonomi- och finanschef för koncernen. Koncernens risker beträffande den finansiella rapporteringen avser risken för att materiella fel i redovisningen av bolagets ställning och resultat kan uppkomma. Bolagets redovisningsinstruktioner och manualer samt etablerade uppföljningsrutiner syftar till att minimera dessa risker. Information och kommunikation Den mest väsentliga styrande dokumenta- tionen i form av policys och instruktioner hålls löpande uppdaterad och kommuniceras via rele- vanta kanaler elektroniskt och/eller i tryckt form. För kommunikation med externa parter finns en policy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Uppföljning Finansavdelning och ledning på såväl bolags- som koncernnivå analyserar månatligen den finan- siella rapporteringen på detaljnivå. New Wave 044 // ÅRSREDOVISNING Groups decentraliserade bolagsstruktur innebär att respektive bolags finansavdelning ansvarar för att den finansiella rapporteringen från varje enhet är korrekt, fullständig och i tid. Processer och risk- moment bedöms genom självutvärdering, interna styrelsemöten och via bolagets externa revisorer. Ett flertal processer såsom inköp, logistik, betalningar, finansiering, IT, konsolidering och rapportering är helt eller delvis centraliserade till koncernnivå. Koncernens centrala finansavdelning är ansvarig för att implementera, vidareutveckla och upprätt- hålla koncernens kontrollrutiner samt att utföra internkontroll i affärskritiska processer. Styrelsen får löpande finansiella rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens och de olika företagens ekonomiska situation. Styrelsen får även under året avrapportering från bolagets revisorer avseende deras iakttagelser. Bolagen New Wave Groups organisation är decentrali- serad där ett stort mått av självständighet och bestämmande lämnas åt respektive bolagsledning. Målsättningen är att bolagen ska drivas i entre- prenörsanda samtidigt som man har fördelen med att tillhöra en större koncern. Därför består koncernen av ett större antal operativa bolag, ca 70 stycken. Styrelsemöten hålls normalt tre gånger per år i respektive bolag alternativt underkoncern. Styrelsernas sammansättning beror på bolagets inriktning och utvecklingsfas. Förutom koncern- ledningen utnyttjas även kompetens från VD:ar i ”mogna” bolag i de lokala dotterbolagsstyrelserna. Den organisationsmodell som New Wave Group har valt möjliggör en effektiv benchmarking för både lönsamhet, kapitalbindning och tillväxt mellan bolag, varumärken och marknader. Rörelsesegment Koncernen delar upp sin verksamhet i tre rörelse- segment: Företag, Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Inom koncernledningen finns segmentsansvariga inom respektive rörelsesegment för att samordna verksamheten. Produkterna för varje varumärke följer rörelsesegmentet, men har separata säljkårer för de olika försäljningskanalerna profil och detaljhandel. Försäljningskanaler Koncernens produkter säljs genom två försäljnings- kanaler, profil och detaljhandel.