New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 43

NWG // BOLAGSSTYRNING för den finansiella rapporteringen för att säkra en effektiv kontrollmiljö. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för VD:n säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning, som syftar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policys som har betydelse för den interna kontrollen, till exempel finanspolicy, redovisnings- och rapportinstruktioner, personalhandbok, antikor- ruptionspolicy och kommunikationspolicy. De grundläggande styrdokumenten är löpande föremål för översyn. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en adekvat organisationsstruktur och löpande översyn av densamma. Företagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fast- ställda rutiner. Företagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksam- heten. Cheferna på olika nivåer inom koncernen har definierade befogenheter och ansvar avseende den interna kontrollen. Finansiell riskbedömning De väsentliga risker som New Wave Group har iden- tifierat kopplade till den finansiella rapporteringen är felaktigheter i redovisningen och värderingen av varulager, immateriella tillgångar, kundfordringar, räntebärande skulder, skatt, valutor samt risk för bedrägeri, förlust eller förskingring av tillgångar. De största finansiella riskerna sett ur värde i balans- räkningen är: # # Varulagret som står för 46 % av värdet av koncernens tillgångar # # Immateriella tillgångar (främst goodwill och varumärken) som står för 21 % av värdet av koncernens tillgångar # # Kundfordringarna som står för 15 % av värdet av koncernens tillgångar # # Räntebärande skulder som står för 30 % av koncernens balansomslutning Kontrollmiljö Basen för den interna kontrollen avseende den finan- siella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats. Inom New Wave Group är några av de mest väsentliga beståndsdelarna i kontrollmiljön dokumenterade i form av policys, till exempel IT-policy, finanspolicy, miljöpolicy och instruk- tioner, såsom attestinstruktioner, manualer och rapporteringshandbok. Finanspolicy Koncernens finansfunktion arbetar efter en av styrelsen antagen instruktion som ger ramar för hur koncernens verksamhet ska finansieras samt hur till exempel valutarisker och ränterisker ska hanteras. IT-policy Koncernens IT-policy beskriver koncernens prin- ciper för användande och säkerhet inom IT-området. ÅRSREDOVISNING // 043