New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 42

NWG // BOLAGSSTYRNING Ersättningskommitté Anställningsvillkor för VD Det finns ingen särskilt utsedd ersättnings- kommitté för hantering av löneläge, pensions- förmåner, incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för VD:n utan dessa frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Anställningsvillkor för övrig koncernledning beslutas av VD och styrelseordförande. Ersättning till koncernens VD utgörs av fast lön. Inget styrelsearvode eller övriga ersättningar (bonus) utgår till VD. Pensionsförmåner utgår i enlighet med ITP-planen. För VD:n gäller en ömsesidig upp- sägningstid om sex månader, utan avgångsvederlag. New Wave Groups riktlinjer för kompensation till ledande befattningshavare: Bolagsstämman beslutar om arvode till de styrel- seledamöter som är valda av bolagsstämman. Fördelningen av arvodet mellan ordföranden och övriga ledamöter framgår av not 6 för koncernen i årsredovisningen. Koncernen har köpt konsult- tjänster av närstående. Ingen ytterligare ersättning har utgått till någon styrelseledamot. # # Ersättning till koncernchef och övriga ledande befattningshavare ska bestå av en marknads- mässig fast lön # # Rörliga ersättningar såsom bonus får före- komma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatför- bättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersätt- ningar ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutveck- lingen för New Wave Group eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersätt- ningen uppgår till 10 MSEK # # Styrelsen ska med avseende på varje räkenskapsår överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram, som omfattar året i fråga ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram # # Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag ska inte utgå för ledande befattningshavare # # Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige; pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet # # För samtliga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag ska förekomma 042 // ÅRSREDOVISNING Ersättning till styrelsen Bolagsledning Koncernstyrelsen utser VD:n för moderbolaget som också är koncernchef. VD:n är ansvarig för den löpande verksamheten i koncernen och till honom rapporterar övriga i koncern- ledningen. Koncernledningen består av: VD, vice VD, ekonomi- och finanschef, inköpschef, regi- onsansvarig Asien, regionsansvarig Nordamerika, segmentschef Företag, segmentschef Sport & Fritid samt segmentschef Gåvor & Heminredning. Koncernledningen ansvarar för utformningen av övergripande strategi, affärsstyrning, policys, koncernens finansiering, kapitalstruktur och risk- hantering. Här behandlas även ärenden rörande företagsförvärv och koncernövergripande projekt. För en närmare presentation av bolagsled- ningens uppdrag och värdepappersinnehav i New Wave Group hänvisas till sidorna 54-55. Intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering Allmänt Styrelsen ansvarar enligt svensk Aktiebolagslag för den interna kontrollen. Målet med den interna kontrollen är att skapa en tydlig ansvarsstruktur och effektiv beslutsprocess. Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse