New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 41

NWG // BOLAGSSTYRNING I egenskap av VD och majoritetsägare i New Wave Group är Torsten Jansson att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Olof Persson, Christina Bellander, Mats Årjes och M. Johan Widerberg anses vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som bolagets större aktieägare. Det är således valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsesamman- sättningen i New Wave Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i såväl Koden som NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emit- tenter. För en närmarepresentation av styrelsen, styrelseledamöters övriga uppdrag och värde- pappersinnehav i New Wave Group hänvisas till sidorna 52-53. Styrelsen och dess arbete New Wave Groups styrelse består av fem ledamöter utsedda av bolagsstämman. Styrelsens arbets- former är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD, VD:ns befogenheter, mötesplan samt rapportering. Styrelsemötena behandlar budget, delårsrapporter, årsbokslut, affärsläget, investeringar och etable- ringar. Dessutom behandlas övergripande frågor rörande långsiktig affärsstrategi samt struktur- och organisationsfrågor. Styrelsens sammanträden och dokumentation sker på svenska. Normalt hålls mellan sju till tolv styrelsemöten per år. Under 2018 sammanträdde styrelsen vid nio tillfällen. Göran Härstedt är styrelsens sekreterare. Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive Koden, samt styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD:n Styrelse Olof Persson, ordförande Christina Bellander Mats Årjes M. Johan Widerberg Torsten Jansson Elisabeth Dahlin (avgående ledamot) Totalt Närvaro 9/9 9/9 7/9 9/9 9/9 5/9 och ansvarar för att övriga ledamöter får den infor- mation som är nödvändig för fullgörandet av deras uppgifter. Revisionsutskott Revisionsutskottet (RU) är ett utskott till bolagets styrelse och ledamöterna utses av styrelsen. Utskottet skall bestå av minst två styrelseledamöter. Majoriteten av RUs ledamöter skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagets ledning får inte vara ledamot av RU. M. Johan Widerberg är ordfö- rande och Christina Bellander är ledamot i utskottet. Båda är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ekonomi- och finanschef är adjungerad till RU samt är utskottets sekreterare. Styrelsen ger RU i uppdrag att bereda och besluta i revisionsfrågor och rapportera avvikelser till styrelsen. Styrelsen beslutar dock om utnämning av internrevisor samt är mottagare av rapportering från extern revisor. RU skall på styrelsens uppdrag svara för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning och kontroll vad avser: # # finansiell rapportering # # riskhantering och riskkontroll # # regelefterlevnad # # övrig intern styrning och kontroll # # ärenden som styrelsen hänskjuter till RU RU skall sammanträda regelbundet fyra gånger per år och dess protokoll ska delges styrelsen. Under 2018 har RU haft fyra möten och alla ledamöter har detagit vid samtliga tillfällen. Oberoende JA JA JA JA NEJ JA Ersättning 343 333 215 000 161 667 215 000 0 51 667 986 667 ÅRSREDOVISNING // 041