New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 40

NWG // BOLAGSSTYRNING Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: # # att antalet av stämman valda styrelseleda- möter ska vara fem stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses # # att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 350 000 kr till styrelseordfö- randen och med 165 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt med ytterligare 55 000 kr till varje styrelseledamot som ingår i revisions- utskottet (220 000 kr inklusive tillägget för revisionsutskottet) # # att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och avtal # # att till styrelseledamöter utse Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg (samtliga omval) # # att välja Olof Persson till styrelsens ordförande (omval) # # att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2019 # # om principer för tillsättande av ny valberedning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag: # # om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare # # att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier # # att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering Fullständig information om 2018 års ordinarie årsstämma finns på hemsidan www.nwg.se. Årsstämma 2019 Årsstämma hålls fredagen den 17 maj 2019 klockan 13.00 i Kosta. Valberedning Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att lämna förslag till bolags- stämman gällande beslut om bland annat tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare genom personval. 040 // ÅRSREDOVISNING Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen tillfrågas. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning pub- liceras normalt i rapporten för tredje kvartalet. Styrelsens arbete, arbetsformer och effektivitet utvärderas genom enkätutvärdering inom styrelsen. Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet sker dels utifrån styrelsens enkätutvärdering och dels genom intervjuer av styrelseledamöterna. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2019 års ordinarie årsstämma är enligt följande: # # Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden och ordförande i valberedningen # # Torsten Jansson, VD och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB # # Ulf Hedlundh, representant för Svolder Enligt Koden skall ej VD eller annan person från bolagsledningen vara ledamot i valberedningen. Torsten Jansson är ledamot samt bolagets största ägare och ett avsteg från Koden har därmed gjorts och förklaras av den höga ägarandelen. Valberedningen representerar cirka 85 % av rösterna i New Wave Group per 31 december 2018. Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft ett flertal möten och där- emellan haft kontakt via telefon och e-post. Bland annat har valberedningen bedömt styrelsen utifrån bolagets framtida utveckling och utmaningar för att kunna få en bra sammansättning av kompetens och erfarenhet. Styrelsens oberoende Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven innebär i huvuddrag att endast en person från bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled- ningen samt att åtminstone två av de stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.