New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 39

ew W ave Group A B (p u NWG // BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrning New Wave Group tillämpar de regler som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt Årsredovisningslagen. Bolagets styrelse har i enlighet med reglerna härmed upprättat denna bolagsstyrningsrapport. Mer information om koden finns på www.bolagsstyrning.se, där även en beskrivning för utländska investerare finns. A nsvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktie- ägarna på bolagsstämman, styrelsen och VD:n, vilket sker i enlighet med svensk Aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen, styrelsens interna arbetsordning och övriga interna styrinstrument. Aktieägarna Den 31 december 2018 hade bolaget 13 780 aktieägare. Andelen av aktie- kapitalet som ägdes av institutioner uppgick till 46 % av kapitalet och 13 % av rösterna. Utländska investerare ägde 14 % av aktiekapitalet och 4 % av rösterna. De 10 största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 68 % av aktiekapitalet och 91 % av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter per den 31 december 2018, se sidorna 48 – 49. Bolagsstämma Högsta beslutande organ är bolags- stämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktie- ägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens sammansättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resul- tatet samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och svensk lagstiftning. Årsstämma 2018 Årsstämman för aktieägarna i New Wave Group hölls den 16 maj 2018 i Kosta. Till stämmans ordförande valdes Olof Persson. Följande beslut fattades: Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition innebärande att en utdelning om 1,70 kronor per aktie skulle ske för verksamhetsåret 2017 samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelse- ledamöterna och VD:n. ÅRSREDOVISNING // 039