New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 23

NWG // FÖRETAG 3% Nettoomsättning per försäljningskanal Profilmarknad Detaljhandelsmarknad 97% Försäljningskanaler Segmentets produkter är främst avsedda för försäljningskanalen profil, där även majoriteten av omsättningen återfinns (97 %). Produkterna kan dock även säljas i detaljhandeln då många av produkterna är gemensamma. Försäljningskanalen profil ställer krav på hög servicenivå och tillgänglighet. Ett företag som exem- pelvis beställer profilkläder i företagets färg till sina anställda eller kunder, är beroende av att leverantören kan leverera en full storlekssortering och rätt färger. Om New Wave Group saknar exem- pelvis storlek medium eller slutkundens företagsfärg kommer denne att välja en annan leverantör. Koncernens mål inom profil är att kunna leverera 98 % av koncernens produkter inom 24 timmar. Den nordiska marknaden för profilkläder och presentreklam känne- tecknas av en tydlig distributionskedja: tillverkare – grossist – återförsäljare – slutkund. I Syd- och Centraleuropa är distributionskedjan inte lika välorgani- serad och distributörer som marknadsför varumärken de inte själva äger har ofta stort inflytande på marknaden. Den amerikanska marknaden är mer utvecklad och distributionskedjan liknar den nordiska. I Sverige finns uppskattningsvis 3 000 återförsäljare av profilkläder och presentreklam, vilket är en hög siffra per capita jämfört med övriga Europa och USA. Variationen återförsäljare emellan är mycket stor, från enmans- företag till stora företag med påkostade utställningar och resande säljare. En del återförsäljare riktar in sig på en av de tre kategorierna inom segmentet, medan andra satsar på alla tre. Majoriteten är rena säljföretag, men det är också vanligt att återförsäljare även utför tryck, brodyr och annan typ av märkning för ett mer komplett erbjudande. Yrkeskläder har traditionellt sålts via fackhandel för till exempel bygg, industri och färg, men i dag säljs yrkeskläder via fler kanaler såsom rena yrkesklädes- och skyddsbutiker samt profilåterförsäljare. De som säljer yrkeskläder samarbetar antingen med de redan etablerade varu- märkena eller genom att utveckla egna varumärken och kollektioner. Även mark- naden för yrkeskläder till gemene man har ökat vilket har lett till att utbudet av yrkeskläder hos fackhandeln som riktar sig mot privatpersoner har ökat. Kapitalbindning Kapitalbindningen i varulager är relativt hög men är en förutsättning för att lyckas inom försäljningskanalen profil. Kunden är beroende av att leverantören kan leverera full storlekssortering och i rätt färger, annars väljs en annan leve- rantör. Dock är risken för inkurans låg eftersom en större del av sortimentet är tidlösa basprodukter som det finns behov av säsong efter säsong. Många av produkterna är gemensamma för försälj- ningskanalerna profil och detaljhandel, vilket bidrar till en riskspridning, samt att katalogerna kan vara gemensamma. Justering för förändrade inköpspriser görs kontinuerligt i och med att det handlar om omgående försäljning och valutarisken kan därmed begränsas. När det gäller kapitalbindning i kund- fordringar sker försäljningen till utvalda återförsäljare och kreditförlusterna är förhållandevis låga. Under 2018 uppgick de konstaterade kundförlusterna inom Företag till 0,09 (0,08) % av omsättningen. ÅRSREDOVISNING // 023