New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 131

NWG // ÅRSSTÄMMA 17 maj 201 9 Årsstämma 17 maj Årsstämman äger rum fredagen den 17 maj 2019, kl 13.00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 360 52 Kosta. Rätt att delta vid stämman har den aktieägare som är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 11 maj 2019 och som anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast den 11 maj 2019. På Kosta Boda Art Hotel Tid för årstämman Anmälan Anmälan om deltagande på stämman sker per brev eller e-post till: New Wave Group AB (publ) Kungsportsavenyen 10 411 36 Göteborg bolagsstamma@nwg.se Vid anmälan skall namn, personnr/ organisationnummer samt telefonnum- mer (dagtid) anges. Aktieägare som vill delta på stämman måste ha anmält detta senast den 11 maj 2019. 13:00 O m aktieägaren avser att låta sig före- trädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på edan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 11 maj 2019. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktie- ägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.nwg.se. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 11 maj 2019 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden På stämman kommer de ärenden som enligt lag och bolagsordning ska upptas på stämman, nedanstående förslag om utdelning och övriga ärenden som tas upp i kallelsen till stämman att behandlas. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för 2018 lämnas med 2,00 SEK per aktie motsvarande totalt drygt 132 687 TSEK. Styrelsen har föreslagit den 21 maj 2019 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2019. ÅRSREDOVISNING // 131