New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 129

NWG // FINANSIELL INFORMATION Nyckeltal Bruttovinstmarginal, % Rörelsemarginal, % Vinstmarginal, % Nettomarginal, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld genom rörelsekapitalet, % Räntetäckningsgrad, ggr Varulagrets omsättningshastighet, ggr Medelantal anställda Försäljning utanför Sverige, % Data per aktie Antal aktier före och efter utspädning* Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK Aktiekurs 31 december, SEK P/E-tal, 31 december Utdelning/aktie, SEK Direktavkastning, % Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 2018 2017 2016 2015 2014 46,6 46,1 46,0 45,1 45,7 7,7 8,4 7,6 5,1 5,9 7,0 7,5 6,5 3,6 4,9 5,7 6,3 5,3 2,9 4,1 9,4 9,8 8,6 5,8 6,4 11,2 12,2 10,4 6,0 7,9 48,6 50,9 48,4 45,9 45,9 53,3 54,1 62,1 76,8 76,0 57,0 57,4 64,7 71,7 71,1 10,5 8,3 6,5 3,2 5,4 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 2 605 2 495 2 396 2 358 2 212 75,7 76,5 76,4 76,9 75,1 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 66 343 543 5,48 5,34 4,16 2,16 2,66 51,76 45,66 42,46 37,89 36,25 47,40 54,50 55,25 34,50 38,30 8,70 10,20 13,30 15,75 14,37 1,70 1,35 1,00 1,00 1,00 3,59 2,48 1,81 2,90 2,61 3,36 3,13 6,77 1,95 -4,28 *Antal aktier är samma före och efter utspädning. ÅRSREDOVISNING // 129