New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 128

NWG // FINANSIELL INFORMATION Koncernens utveckling i sammandrag MSEK Rapport över totalresultat i sammandrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader EBITDA Av- och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Totalresultat för året Rapport över finansiell ställning i sammandrag Varumärken Övriga anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöden Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Nettoinvesteringar Kassaflöde efter investeringar Finansiella betalningar Årets kassaflöde 128 // ÅRSREDOVISNING 2018 2017 2016 2015 2014 6 290,6 5 597,3 5 237,1 4 964,7 4 273,6 74,8 51,2 51,0 47,2 27,7 -5 804,7 -5 114,1 -4 832,0 -4 699,6 -3 997,1 560,7 534,4 456,1 312,3 304,2 -77,9 -65,3 -55,9 -57,1 -54,2 482,8 469,1 400,2 255,2 250,0 -40,9 -51,9 -59,9 -74,3 -42,0 441,8 417,2 340,3 180,9 208,0 -81,8 -63,2 -63,6 -35,6 -31,1 360,0 354,0 276,7 145,3 176,9 517,6 301,5 369,9 173,3 376,1 516,6 487,4 521,6 491,0 467,7 1 704,0 1 477,1 1 526,1 1 431,8 1 370,1 3 230,9 2 643,4 2 496,4 2 447,8 2 162,1 1 084,1 982,8 906,2 821,5 804,2 213,6 160,0 155,0 121,1 216,5 312,2 202,4 218,9 165,5 216,0 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6 3 415,0 3 006,6 2 794,6 2 491,6 2 386,5 19,2 22,6 22,6 22,0 18,6 166,1 148,4 185,3 170,7 174,9 2 143,2 1 839,7 1 967,8 2 094,6 2 044,8 1317,9 935,8 853,9 699,8 611,8 7 061,4 5 953,1 5 824,2 5 478,7 5 236,6 429,7 451,0 333,4 209,8 253,9 -207,1 -243,2 115,5 -80,3 -537,1 -284,2 222,6 207,8 448,9 129,5 -163,2 -110,6 -89,6 -106,5 -74,3 59,4 97,2 359,3 23,0 -358,5 39,3 -106,3 -313,3 -77,3 368,3 98,7 -9,1 46,0 -54,3 9,8