New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 123

NWG // FINANSIELL INFORMATION Våra granskningsåtgärder avseende intäktsredo- visning har bland annat innefattat: # # Genomgång och kontroll att New Wave Groups processer och rutiner för redovisning av intäkter är förenliga med IFRS. # # Detaljerad analys av intäkter avseende olika avtal baserat på analys av historiska utfall och budgetar varefter en uppföljning skett av avvikelser mot förväntat utfall. # # Stickprovsvis kontroll av avtal och riskövergång i samband med bokslut för att bedöma att redovisningen av intäkter har periodiserats korrekt. # # Granskning av underlag till bedömningar, kalkyler och periodiseringar avseende uppskattningar kopplat till rabatter och bonusar. # # Vi har granskat bolagets övergång till IFRS 15 och bedömer att bolagets intäktsredovisning överensstämmer med IFRS 15 och att upplys- ningskraven enligt IFRS 15 har uppfyllts. Vi har också granskat ändamålsenligheten i Bolagets upplysningar avseende intäkter. Värdering av goodwill och varumärken Redovisat värde för goodwill och varumärken uppgick per 31 december 2018 till 1 401 MSEK i koncernens rapport över finansiell ställning, vilket motsvarar 20 procent av totala tillgångsmassan. Bolaget prövar årligen och vid indikation på värde- nedgång att redovisade värden inte överstiger beräknat återvinningsvärde. Återvinningsvärdet fastställs för varje kassagenererande enhet genom en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden, vilka baseras på ledningens affärsplaner för de kommande fem åren och en uppskattning av kassaflöden efter prognosperioden. Beräkningarna grundas på ett antal antaganden som bland annat inkluderar tillväxt, rörelsemarginal och diskonteringsränta. Förändringar av antaganden får en väsentlig påverkan på beräkningen av återvinningsvärdet. Vi har därför bedömt att redovisningen av goodwill och varumärken är ett särskilt betydelsefullt område i vår revision. En beskrivning av nedskrivningstestet framgår av not 8 Immateriella anläggningstillgångar. I vår revision har vi utvärderat och testat bolagets process för att upprätta nedskrivningstest genom att bland annat kontrollera träffsäkerheten i tidigare prognoser och antaganden. Vi har bedömt rimligheten i prognostiserade kassaflöden och till- växtantaganden genom jämförelser med andra bolag verksamma i samma bransch. Vidare har vi prövat marknadsmässigheten i bolagets antaganden om diskonteringsränta och långsiktig tillväxt med stöd av våra värderingsexperter. Vi har också granskat bolagets modell och metod för att genomföra nedskrivningstest samt utvärderat bolagets känslighetsanalyser. Vi har också granskat att lämnade upplysningar i årsredovisningen är ändamålsenliga. Värdering av varulager Varulagret uppgick, per 31 december 2018 till 3 231 MSEK, vilket motsvarar 46 procent av bolagets totala tillgångar. Varulagret värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto- försäljningsvärdet på balansdagen. Beräkningen av nettoförsäljningsvärdet baseras på bolagets bedöm- ningar avseende trögrörliga och inkuranta varor. Mot bakgrund av ovanstående har vi bedömt att värdering av varulager är ett särskilt betydelsefullt område i vår revision. Bolagets upplysningar avseende varulager framgår av not 16 i bolagets årsredovisning. Vi har granskat bolagets processer och rutiner för uppföljning och bedömning av trögrörliga och inkuranta varor. Vi har utfört analytisk granskning, bland annat genom historiska jämförelser och data- analys, för att identifiera trögrörliga och inkuranta varor samt bedöma risken för reserveringsbehov. Vidare har vi granskat ändamålsenligheten i lämnade upplysningar i årsredovisningen. ÅRSREDOVISNING // 123