New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 122

NWG // FINANSIELL INFORMATION Revisionsberättelse Till bolagsstämman i New Wave Group AB (publ), org.nr 556350 - 0916 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för New Wave Group AB (publ) för räkenskapsåret 2018. Bolagets årsredo- visning och koncernredovisning ingår på sidorna 57-121 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan- siella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och Årsredo- visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fast- ställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Våra uttalanden i denna rapport om årsredo- visningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget 122 // ÅRSREDOVISNING eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Särskilt betydelsefulla område Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo- visningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta sammanhang. Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om årsre- dovisningen också inom dessa områden. Därmed genomfördes revisionsåtgärder som utformats för att beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de gransknings- åtgärder som genomförts för att behandla de områden som framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse. Intäktsredovisning Totala intäkter 2018 uppgick till 6 291 MSEK. Bolagets principer för intäktsredovisning framgår av bolagets redogörelse över tillämpade redovis- ningsprinciper på sid 72. Dessa innebär i korthet att intäkter hänförliga till försäljning av varor redo- visas när det bedöms som sannolikt att betalning kommer att erhållas och när samtliga risker och förmåner har övergått från säljare till köpare. Intäktsredovisningen är förenad med inslag av bedömning i form av redovisning av rabatter till åter- försäljare, risker för intäktsreduktioner samt när risken övergår till kunden varför detta har bedömts som ett särskilt betydelsefullt område i vår revision.