New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 121

NWG // FINANSIELL INFORMATION DATA PER AKTIE EGET KAPITAL PER AKTIE DEFINITION/BERÄKNING Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens utgång. SYFTE Måttet visar bolagets nettovärde per aktie och avgör om ett bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid. KAPITALMÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE EGET KAPITAL Koncernens balansräkning visar ett eget kapital som är lika med beskattat eget kapital ökat med eget kapitalandelen i koncer- nens obeskattade reserver samt innehav utan bestämmande inflytande. Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver har beräknats enligt den för bolagen i varje land gällande skatte- satsen, såsom beslutat och kommunicerat per balansdagen. Måttet är skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder, vilket motsvarar koncernens egna kapital som tillskjutits av ägare samt koncernens samlade vinster. SYSSELSATT KAPITAL Totala tillgångar minskade med avsättningar samt icke rän- tebärande skulder, vilka utgörs av leverantörsskulder, aktuell skatteskuld, övriga skulder samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs för att bedriva verksamheten oberoende av finansieringsform (lånat eller eget kapital). RÖRELSEKAPITAL Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minskade med kortfristiga icke räntebärande skulder. Måttet används för att visa hur mycket kapital som behövs för att finansiera den löpande verksam- heten. NETTOSKULD Kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder reducerade med likvida medel. Måttet visar den totala lånefinansieringen. VARULAGRETS OMSÄTTNINGS- HASTIGHET Periodens kostnader för handelsvaror i resultaträkningen divide- rat med genomsnittligt varulager. Måttet används för att visa hur många gånger varulagret omsätts per år då varulagret är centralt för koncernens verksamhet för att kunna upprätthålla en god servicenivå och snabbt kunna leverera varor. NETTOSKULDSÄTTNINGS- GRAD Nettoskuld i förhållande till eget kapital. Måttet bidrar till att visa den finansiella risken och används av ledningen för att följa skuldsättnings- nivån. NETTOSKULD GENOM RÖRELSEKAPITALET Nettoskuld dividerat med rörelsekapitalet Måttet används för att mäta hur stor del av bolagets rörelsekapital som är finansierat med nettoskuld. RÄNTETÄCKNINGSGRAD Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Måttet används för att mäta bolagets betalningsför- måga av räntekostnader. SOLIDITET Eget kapital i procent av balansomslutningen. Måttet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka och används för att mäta måluppfyllnad. ÖVRIGA MÅTT DEFINITION/BERÄKNING SYFTE EFFEKTIV SKATTESATS Inkomstskatt i procent av resultat före skatt. Måttet möjliggör jämförelser av inkomstskatt i olika jurisdiktioner. EFFEKTIV RÄNTESATS Finansnetto i relation till genomsnittlig nettoskuld. Måttet möjliggör en jämförelse av kostnaden för nettoskulden. KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet. Måttet används för att visa på det kassaflöde som genereras av bolagets löpande verksamhet. NETTOINVESTERINGAR Nettoinvesteringar avser kassaflöde från investeringsverksam- heten enligt kassaflödesanalysen vilket inkluderar investeringar och avyttringar av byggnader, förvärv, investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar samt upptagna lång- fristiga fordringar. Måttet används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för investeringar i verksamheten och för expansion. ÅRSREDOVISNING // 121