New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 118

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 19 - Ställda säkerheter samt förfallostruktur för räntebärande skulder Ställda säkerheter avser räntebärande skulder till kreditinstitut. 2018 30,0 1 771,4 8,3 1 809,7 MSEK Företagsinteckningar Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag Totalt Moderbolagets ställda säkerheter utgör utställda motförbindelser för bolagets räntebärande skulder till kreditinstitut vilka uppgick till 1 729,8 (1 567,8) MSEK vid årsbokslutet. Se vidare not 17 för koncernen, avsnitt 2017 30,0 1 152,3 8,3 1 190,6 Likviditetsrisk, för information avseende förutsättningarna för koncernens finansiering vilket även gäller för moder- bolaget. Se nedan för löptidsanalys av moderbolagets räntebärande skulder. 2018 2017 2018 0,0 103,0 2019 331,3 1 400,0 2020 78,6 53,2 2021 76,0 51,5 2022 1 288,2 49,9 2023 53,8 48,3 2024 13,3 12,0 Förfallostruktur moderbolagets upplåning Tabellen ovan visar kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar samt återbetalningar av räntebärande skulder. Planerade framtida skulder har inte inkluderats. Ränta relaterad till finansiella instrument med rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. Not 20 - Ansvarsförbindelser MSEK Borgen för koncernbolag 118 // ÅRSREDOVISNING 2018 940,1 2017 671,5