New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 117

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 16 - Obeskattade reserver MSEK Överavskrivningar Periodiseringsfond inkomstår 2016 Periodiseringsfond inkomstår 2017 Periodiseringsfond inkomstår 2018 Totalt 2018 5,4 3,5 16,5 22,4 47,9 2017 5,1 3,5 16,8 - 25,4 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 10,5 (5,6) MSEK. Not 17 - Kreditlimit Beviljat belopp avseende lån och checkräkningskredit uppgår till 2 765 (2 289) MSEK. Moderbolaget tecknade per 11 april 2018 ett nytt finan- sieringsavtal. Per den 31 december 2018 uppgick den totala kreditramen till 2 765 MSEK. Kreditramen är beloppsmässigt begränsad till, och beroende av, värdet på vissa underliggande tillgångar. Inom denna kreditram kan även vissa dotterbolag ta upp egen finansiering och moderbolaget hade vid denna tidpunkt möjlighet att utnyttja 2 406 (2 271) MSEK. Av detta belopp löper 30 MUSD till och med januari 2024 och 250 MSEK har en löptid på tre månader. Resterande del löper till och med mars 2022. Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter MSEK Upplupna löner Semesterlöneskuld Sociala avgifter Löneskatt Styrelsearvode Revision Ränta Marknadsföringskostnader Övriga poster Totalt 2018 0,0 3,2 0,5 1,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,6 6,5 2017 0,2 2,6 0,5 1,1 0,1 0,2 1,0 0,7 0,0 6,4 ÅRSREDOVISNING // 117