New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 116

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 13 - Andelar i intressebolag MSEK Dingle Industrilokaler AB Glasrikets skatter ekonomisk förening Kosta Köpmanshus AB Vist Fastighets AB* Jobman Workwear GmbH Totalt 2018 2017 8,3 8,3 1,0 29,4 0,0 4,3 43,0 1,0 29,4 13,5 2,3 54,5 * Vist Fastighets AB är från och med 1 december 2018 ett helägt dotterbolag till New Wave Group AB Dingle Industrilokaler AB 556594-6570 Kapital- andel,% Rösträtts- andel,% Antal andelar 2018 (MSEK) Eget kapital Munkedal 49 49 83 055 14,8 0,0 10 100 12,6 0,0 Resultat Glasrikets skatter ekonomisk förening 769620-1701 Lessebo 10 Kosta Köpmanshus AB 556691-7042 Lessebo 49 49 7 350 64,1 0,0 HRB758048 Freiberg 49 49 2 2,1 1,9 Jobman Workwear GmbH Not 14 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 1,0 2,8 4,4 1,3 9,5 MSEK Förutbetalda hyror Förutbetalda marknadskostnader Förutbetalda licenskostnader Övriga poster Totalt 2017 0,8 2,4 3,4 1,0 7,6 Not 15 - Eget kapital Aktiekapitalets fördelning Moderbolagets aktiekapital bestod den 31 december 2018 av följande antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 3,00 kr per aktie. Aktieslag A B Totalt 116 // ÅRSREDOVISNING Antal aktier Antal röster Kapitalandel, % Rösträttsandel, % 10 röster 19 707 680 197 076 800 29,7 80,9 1 röst 46 635 863 46 635 863 70,3 19,1 66 343 543 243 712 663 100,0 100,0