New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 112

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 11 - Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer MSEK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 2018 2017 17,4 0,5 17,9 16,8 0,7 17,5 -13,3 -1,3 -14,6 -12,0 -1,3 -13,3 3,3 4,1 Leasingavgifter avseende operationell leasing Moderbolaget har operationella leasingavtal, primärt för hyra av lokaler samt leasing av bilar. Framtida minimiåtaganden beträffande dessa avtal framgår av följande sammanställning: MSEK 2018 MSEK 2019 4,2 2018 3,2 2020 2,4 2019 3,3 2021 1,6 2020 1,7 2022 1,2 2021 1,1 2023 inkl. avgifter t.o.m kontraktstidens slut 4,9 2022 inkl. avgifter t.o.m kontraktstidens slut 5,4 Årets leasingkostnader uppgick till 4,0 Årets leasingkostnader uppgick till 3,0 112 // ÅRSREDOVISNING 2017