New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 111

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 9 - Skattekostnad MSEK Aktuell skatt Skatt hänförlig till tidigare år Totalt Avstämning av verklig skatt Resultat före skatt 2018 -14,6 0,0 -14,6 2017 -11,1 1,2 -9,9 Skatt enligt lokal skattesats 208,0 -45,8 -22,0% 359,9 -79,2 -22,0% Skatteeffekter av: Ej skattepliktiga intäkter Ej avdragsgilla kostnader Skatt hänförlig till tidigare år Övrigt Skatt enligt resultaträkning 32,5 -1,6 0,0 0,2 -14,6 15,6% -0,8% 0,0% 0,1% -7,0% 85,2 -17,0 1,2 -0,1 -9,9 23,7% -4,7% 0,3% 0,0% -2,7% Not 10 - Immateriella anläggningstillgångar Varumärken MSEK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Datorprogram 2018 2017 2018 2017 7,0 0,0 7,0 6,9 0,1 7,0 42,7 1,8 44,5 36,4 6,3 42,7 -6,9 0,0 -6,9 -6,9 0,0 -6,9 -28,6 -5,1 -33,7 -24,7 -3,9 -28,6 0,1 0,1 10,9 14,2 ÅRSREDOVISNING // 111