New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 110

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 6 - Ersättning till revisorer MSEK Revisionsuppdrag Ernst & Young Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Totalt 2018 2017 0,9 1,0 0,1 0,6 1,6 0,0 0,8 1,8 2018 -6,0 15,9 131,5 24,6 24,8 -1,3 -32,3 157,3 2017 -79,1 2,7 387,2 44,6 21,9 -3,5 -48,2 325,6 2018 110,0 -30,6 -0,3 -22,2 56,9 2017 112,2 -32,5 -1,8 -16,8 61,0 Not 7 - Finansiella intäkter och kostnader MSEK Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Återföring nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Utdelningar från koncernbolag Finansiella intäkter, koncernbolag Finansiella intäkter, övriga Finansiella kostnader, koncernbolag Finansiella kostnader, övriga Totalt Not 8 - Bokslutsdispositioner MSEK Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Överavskrivningar Förändring av periodiseringsfonder Totalt 110 // ÅRSREDOVISNING