New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 109

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET MSEK 2018 Löner och andra ersättningar Varav bonus Pensions- kostnader 2017 Löner och andra ersättningar Varav bonus Pensions- kostnader 0,9 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 4,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 4,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,8 Torsten Jansson, VD Olof Persson, styrelsens ordförande Christina Bellander, styrelseledamot Elisabeth Dahlin, avgående styrelseledamot 2018 Mats Årjes, styrelseledamot M Johan Widerberg, styrelseledamot Andra ledande befattningshavare* Totalt *Se sida 54. Teckningsoptioner Moderbolaget har inga utestående tecknings- optioner. Pensionsåtaganden För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepension) genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finan- sieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbets- givare. För räkenskapsåret 2018 har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade premie- avgifter för 2019 uppgår till 2,3 (2,2) MSEK. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 %. Om Alectas kollektiva konso- lideringsnivå understiger 125 % eller överstiger 155 % ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förut- sättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2018 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolide- ringsnivån till 142 % (154 %). ÅRSREDOVISNING // 109