New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 108

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 5 - Löner, andra ersättningar och sociala avgifter MSEK 2018 Löner och andra ersättningar Sociala avgifter Varav pensions- kostnader 2017 Löner och andra ersättningar Sociala avgifter Varav pensions- kostnader 22,0 11,8 3,9 17,8 9,1 2,8 Av moderbolagets pensionskostnader avser 0,4 ( 0,4) MSEK styrelse och VD. Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD samt övriga anställda MSEK 2018 Styrelse och VD Varav bonus Övriga anställda 2017 Styrelse och VD Varav bonus Övriga anställda 1,9 0,0 20,1 2,0 0,0 15,8 2018 1,0 0,3 2017 1,1 0,3 Styrelsearvode Externa ledamöter i moderbolaget Därav till styrelsens ordförande Ersättningskommitté för moderbolagets styrelse har inte utsetts. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Anställningsvillkor för VD Ersättning till VD utgörs av fast lön från New Wave Group AB. Inget styrelsearvode eller andra ersättningar såsom bonus utgår till VD. Som pensionsförsäkring åt VD föreligger mark- nadsmässig avgiftsbestämd plan. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och inga avgångsvederlag utgår. Inget styrelsearvode utgår i det fall ledande befatt- ningshavare utgör del av koncernbolags styrelser. För övriga ledande befattningshavare föreligger mark- nadsmässiga avgiftsbestämda pensionsavtal. För övriga ledande befattningshavare gäller en ömse- sidig uppsägningstid mellan tre till sex månader och inga avgångsvederlag utgår. Anställningsvillkor för andra ledande befattningshavare Beslutsprocess Med andra ledande befattningshavare avses de tre personer anställda av moderbolaget som tillsammans med VD ingår i koncernledningen. För koncernledningens sammansättning se sidan 54. Ersättning till andra ledande befattnings- havare utgörs av fast lön och i visst fall bonus baserad på aktuellt segments utveckling avseende lageromsättning, rörelsemarginal och omsättning. 108 // ÅRSREDOVISNING Det finns ingen särskilt utsedd ersättningskommitté för hantering av löneläge, pensionsförmåner, incita- mentsfrågor och andra anställningsvillkor för VD och koncernens övriga ledande befattningshavare, utan dessa frågeställningar behandlas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavares lön sätts av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Styrelsens arvode beslutas av årsstämman.