New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 107

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 1 - Moderbolagets redovisningsprinciper Vid upprättande av moderbolagets bokslut har RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen tillämpats. I enlighet med RFR 2 skall moderföretaget upprätta sina rapporter i enlighet med IFRS utfärdade av IASB samt tolkningar (IFRIC) som är antagna av EU i den mån dessa inte strider mot Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på alla perioder om inget annat framgår. I Sverige är koncernbidrag skattemässigt avdragsgilla respektive skattepliktiga till skillnad från aktieägartillskott. Koncernbidrag redovisas så att de i huvudsak återspeglar transaktionens ekonomiska innebörd. Koncernbidrag som har samma syfte som aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet för dotterbolag med förbehåll för prövning av nedskrivningsbe- hovet. Erhållna och lämnade koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. I moderbolagets bokslut redovisas på grund av sambandet mellan redovisningen och beskattning den uppskjutna skat- teskulden på obeskattade reserver som en del av obeskattade reserver. Andelar i koncern- och intressebolag redovisas till anskaffningsvärde och prövas årligen med avseende på nedskrivningsbehov genom att jämföra diskonterade förväntade framtida kassaflöden med bokfört värde på ande- larna i respektive bolag. Nya bedömningar kring redovisningsprinciper IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder började gälla den 1 januari 2018. Införandet av IFRS 9 och IFRS 15 har inte haft någon väsentlig påverkan på moderbolagets finansiella rapporter. Per 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 Leasingavtal i koncernredovisningen. Moderbolaget har dock valt att tillämpa undantagsreglerna i RFR 2, vilket innebär att samtliga leasingavtal även fortsatt kommer att redovisas som operationella. Not 2 - Närstående Försäljning Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 104,8 MSEK (69,3) motsvarande 99,5 (99,3) %, försäljning till koncernbolag. Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med närstående personer Moderbolaget har inte haft några transaktioner med närstående personer under 2018. Not 3 - Övriga rörelseintäkter 2018 37,7 MSEK Valutakursvinster Övriga bidrag och ersättningar Totalt 2017 20,9 2,7 1,5 40,4 22,4 Not 4 - Medelantal anställda 2018 Antal anställda Göteborg Totalt 37 37 Varav män 24 24 2017 Antal anställda 35 35 Varav män 23 23 ÅRSREDOVISNING // 107