New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 106

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Rapport över förändringar i eget kapital 1 januari - 31 december MSEK Ingående eget kapital 2017-01-01 Omföring enligt stämmobeslut Årets resultat Summa förändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelningar Utgående eget kapital 2017-12-31 MSEK Ingående eget kapital 2018-01-01 Omföring enligt stämmobeslut Årets resultat Summa förändringar, exklusive transaktioner med bolagets ägare Utdelningar Utgående eget kapital 2018-12-31 106 // ÅRSREDOVISNING Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital 435,1 -435,1 1 583,4 0,0 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 -89,6 997,3 48,0 350,0 -89,6 1 843,8 Balanserade vinstmedel Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital 350,0 -350,0 1 843,8 0,0 0,0 193,3 193,3 193,3 193,3 48,0 193,3 -112,8 1 924,3 Aktiekapital Reservfond Överkursfond 199,1 249,4 651,8 435,1 48,0 0,0 0,0 0,0 199,1 249,4 Aktiekapital Reservfond 199,1 249,4 997,3 350,0 48,0 0,0 0,0 0,0 199,1 249,4 -112,8 1 234,5