New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 105

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Not 2018 2017 15 199,1 249,4 448,5 199,1 249,4 448,5 Balanserade vinstmedel Överkursfond Årets resultat Summa fritt eget kapital 1 234,5 48,0 193,3 1 475,8 997,3 48,0 350,0 1 395,3 Summa eget kapital 1 924,3 1 843,8 47,9 25,4 MSEK EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Obeskattade reserver SKULDER Långfristiga räntebärande skulder Summa långfristiga skulder 16 1 429,3 1 506,5 1 429,3 1 506,5 300,5 366,5 268,5 8,3 16,2 6,5 966,6 61,3 217,1 146,1 5,7 1,1 6,4 437,8 Summa skulder 2 395,9 1 944,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 368,1 3 813,5 Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 17, 19 17, 19 18 ÅRSREDOVISNING // 105