New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 104

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Rapport över finansiell ställning Per den 31 december MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andelar i intressebolag Fordringar på koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar på koncernbolag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 104 // ÅRSREDOVISNING Not 2018 2017 10 11 11,0 3,3 14,2 4,1 12 2 324,6 1 517,7 13 43,0 370,4 4,5 2 756,8 54,5 903,2 2,4 2 496,1 1 563,7 4,0 29,7 9,5 4,5 1 611,3 1 283,2 0,0 25,2 7,6 1,3 1 317,3 4 368,1 3 813,5 14