New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 103

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Rapport över kassaflöde 1 januari - 31 december MSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2018 2017 -6,2 -26,7 6,4 0,0 49,4 -33,5 -16,0 0,2 5,2 42,7 66,5 -51,7 -5,8 30,2 -197,7 271,8 74,1 298,7 -116,2 182,5 74,3 212,8 Kapitaltillskott till koncernbolag Återbetalning kapitaltillskott från koncernbolag Kapitaltillskott till intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Lämnade långfristiga lån till koncernbolag Upptagen långfristig fordran Kassaflöde från investeringsverksamheten -39,5 9,4 -2,0 -0,5 -1,8 -50,1 -2,0 -86,6 -56,4 0,0 0,0 -0,7 -6,4 0,0 0,0 -63,5 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -12,3 149,3 128,3 0,0 -112,8 15,5 0,0 -62,9 -89,6 -152,5 3,2 1,3 4,5 -3,2 4,5 1,3 4,5 1,3 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Kassa och bank ÅRSREDOVISNING // 103