New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 102

NWG // FINANSIELL INFORMATION // MODERBOLAGET Resultaträkning 1 januari - 31 december MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernbolag Förändring av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Not 2018 2017 2 3 105,3 40,4 145,6 69,8 22,4 92,2 -77,1 -35,7 -6,4 -32,6 -6,2 -65,2 -29,3 -5,2 -19,2 -26,7 131,4 9,9 49,4 -33,5 157,3 387,2 -76,5 66,5 -51,7 325,6 151,1 298,9 56,9 61,0 2, 6, 11 4, 5 10, 11 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 8 Skattekostnad 9 Årets resultat Årets totalresultat överensstämmer med årets resultat ae autem ut prox natur imu s C um 56°49'59.0"N 15°24'2.5"E 102 // ÅRSREDOVISNING -14,6 -9,9 193,3 350,0