New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 101

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 26 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter MSEK Löner och löneavgifter Provision Marknadskostnader Royalty Varuleveranser Revision Kostnader för el och hyra Ränta Konsultarvoden Reklamationer Förutbetalda intäkter Övriga poster Totalt 2018 140,3 57,9 23,4 10,5 50,0 4,8 6,5 1,0 3,0 1,3 1,6 15,1 315,4 Not 29 - Klassificering av eget kapital 2017 127,2 58,4 9,6 6,8 13,3 5,2 2,4 1,2 0,7 1,1 0,8 10,4 237,1 Not 27 - Eventualförpliktelser Aktiekapital I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. Aktiekapitalet utgörs av 19 707 680 st A-aktier (kvotvärde 3 kr) och 46 635 863 st B-aktier (kvotvärde 3 kr). Övrigt tillskjutet kapital I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner som New Wave Group AB har haft med aktieägarkretsen. De trans- aktioner som förekommit är emission till överkurs. Beloppet som ingår i övrigt tillskjutet kapital motsvaras således till sin helhet av erhållet kapital utöver nominellt belopp av emissionen. Reserver Reserver består av både omräkningsdifferenser i utländska dotterbolag och verkligt värdeförändringar avseende finansiella instrument som utgör del i kassaflödessäkring. Balanserade vinstmedel MSEK Tullgarantier Hyresgarantier PRI Övriga garantier Borgen för intressebolag Totalt 2018 10,0 189,1 2,0 0,4 6,0 207,5 2017 16,3 104,8 2,0 1,9 6,0 131,0 Not 28 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2018 2017 Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 77,9 65,3 Avskrivningar som andel i produktionskostnader/handelsvaror 12,9 11,4 Vinst från förvärv* -8,4 0,0 MSEK Övriga poster -8,0 -0,3 Totalt 74,4 76,4 Balanserade vinstmedel motsvaras av de ackumulerade vinster och förluster som genererats totalt i koncernen med avdrag för utbetalade utdelningar. Kapitalhantering Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 3 434,2 MSEK (3 029,2). New Wave Groups finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för koncernens drift och utveckling. Av stor vikt är måttet avkastning på eget kapital. Vid utgången av 2018 uppgick avkastningen på eget kapital till 11,2 (12,2) % och soliditeten till 48,6 (50,9) %. New Wave Groups utdelningspolicy innebär att utdel- ningen till aktieägarna motsvarar 40 % av koncernens resultat över en konjunkturcykel. Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 2,00 (1,70) kr per aktie, vilket motsvarar 132,7 (112,8) MSEK, eller 37 (32) % av koncernens resultat efter skatt. *Avser vinst vid förvärv av resterande andelar i tidigare intressebolaget Vist Fastighets AB. ÅRSREDOVISNING // 101