New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ - Page 100

NWG // FINANSIELL INFORMATION // KONCERN Not 21 - Nettotillgångar i utländsk valuta I tabellen visas valutaexponerat eget kapital fördelat per valuta före koncernjustering. MSEK 2018 2017 Euro, EUR 848,3 742,7 Kanadensiska dollar, CAD 175,3 116,2 Schweiziska franc, CHF 151,8 96,4 1 364,0 621,2 Norska kronor, NOK 63,6 45,6 Danska kronor, DKK 64,9 84,9 Kinesiska yuan, CNY 43,5 54,4 Polska zloty, PLN 25,3 22,1 Nettotillgångar US dollar, USD Hong Kong dollar, HKD 67,6 26,0 Brittiska pund, GBP 54,3 56,7 2 858,5 1 866,2 Totala nettotillgångar i utländsk valuta Not 22 - Kreditlimit Räntebärande skulder avser lån kredit. Beviljat belopp för dessa 2 765 (2 539) MSEK. och checkräknings- skulder uppgår till nettotillgångar i koncernbolag. Varumärken har specifikt pantsatts och beloppen ingår i ovanstående redovisade nettotillgångar i koncernbolag. Delar av koncernens varulager och kundfordringar utgör säkerhet för koncernbolags lokala finansiering. Se vidare not 17, avsnitt Likviditetsrisk, för infor- mation avseende förutsättningarna för koncernens finansiering samt löptidsanalys. Not 24 - Övriga avsättningar MSEK Övriga avsättningar Ingående övriga avsättningar Återföring under året Övrig avsättning under året Omräkningsdifferenser Utgående övriga avsättningar 2018 2017 2,0 0,0 1,0 0,1 3,1 6,0 -3,6 0,0 -0,4 2,0 2018 2017 82,3 62,3 16,2 14,6 10,5 4,6 0,9 0,7 5,2 5,1 Not 25 - Övriga kortfristiga skulder Not 23 - Ställda säkerheter MSEK Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Nettotillgångar i koncernbolag Varulager och kundfordringar Totalt 2018 537,5 171,8 3 158,1 521,0 4 388,5 2017 543,5 183,2 2 152,0 465,9 3 344,7 Koncernens ställda säkerheter utgörs av utställda motförbin- delser för koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut vilka uppgick till 2 143,2 (1 839,7) MSEK vid årsbokslutet. Säkerhet för det huvudsakliga finansieringsavtalet utgörs av företagsinteckningar, fastighetsinteckningar samt 100 // ÅRSREDOVISNING MSEK Moms Personalens skatter Förskott från kunder Övriga löneavdrag Arbetsgivaravgifter Skuld personal Skuld till kund Valutaterminer Tilläggsköpeskilling Ej betald köpeskilling Ej inlösta presentkort Övriga poster Totalt 11,6 7,1 4,5 0,6 0,1 0,0 1,1 1,3 14,0 - 1,4 0,9 24,3 11,5 172,3 108,7