My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 9

sözleĢme baĢlangıç ve bitiĢ tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi. (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.) (11) Adaylardan askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar sınava gelirlerken yanlarında askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları ”Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına” dair yazıyı getireceklerdir. 8. LOJĠSTĠK, BOT SERDÜMENĠ VE DALIġ AMĠRĠ BRANġI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELĠRKEN GETĠRECEĞĠ BELGELER Tüm branĢlar için 7‟nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak; a. Lojistik BranĢı için; hangi branĢa dair tercih yapılmıĢsa onunla ilgili istenen belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir. b. Bot Serdümeni BranĢı için; En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisi. (Bot serdümeni branĢına baĢvuran adaylar getirecektir.) c. DalıĢ Amiri BranĢı için; En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisi. (DalıĢ amiri branĢı için baĢvuran adaylar getirecektir.) 9. UYGULANACAK SINAVLAR a. Ön baĢvurusu kabul edilen adaylar, ön baĢvurusunda belirtilen ikamet adreslerine göre kendisine yakın sınav merkezlerinde; (1) Yazılı sınav: (a) Sözel (Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, YurttaĢlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak (50) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav notunun en az (25) olması gerekmektedir. (b) Bot Serdümeni, DalıĢ Amiri ve Lojistik branĢlarına baĢvuran adaylar uygulamalı meslek bilgisi sınavına da gireceklerdir. Bu adayların yazılı sınav notu; yazılı sınavdan aldıkları not ile uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun aritmetik ortalaması olacaktır. Adayların baĢarılı olabilmesi için uygulamalı meslek bilgisi sınav tam notunun en az % 50‟sini almak koĢuluyla iki sınavın aritmetik ortalamasının en az (25) puan olması gerekmektedir. (2) Ön sağlık muayenesi: (a) Adayların Tablo-1‟de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Ġlgili Ģartları taĢımayanlar müteakip aĢamalara alınmayacaktır. (b) Adaylar, giriĢ koĢullarında belirtildiği Ģekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diĢ yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde ĢaĢılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır. (3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi): (a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3‟te belirtilmiĢtir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır. - 9 -