My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 8

7. TÜM BRANġLAR ĠÇĠN UZMAN GELĠRKEN GETĠRECEĞĠ BELGELER ERBAġ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA a. Adaylar seçim aĢaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aĢağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurĢun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmıĢ olarak getireceklerdir. b. Adayların aĢağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri Ģarttır. Aksi takdirde baĢvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir aĢamada elenen veya baĢarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (Adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecek olup, mevzuata göre gerekli iĢlem yapılacaktır. Adaylar nüfus cüzdanlarının aslını yanında bulunduracaktır. (1) Nüfus Cüzdanı: Aslı, (2) Ön BaĢvuru Belgesi: Ġnternetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön baĢvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı, (3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2‟de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branĢı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aĢaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). (4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenler için Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmıĢ denklik belgesinin sureti, ön lisans bölümlerine dair ise istenen bölümlere göre YÖK BaĢkanlığından alınan onaylanmıĢ denklik belgesinin sureti. (5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): Diplomanın (Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık), lise/ ortaöğretim, ön lisans veya lisans) asıl sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet onaylı fotokopisini veya aslının yetkili makamlarca onaylanmıĢ (Mühürlü, kaĢeli, imzalı) fotokopisi, (Kesinlikle E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.) (6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır. E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.) (7) Vesikalık (4) adet renkli biometrik fotoğraf. (Fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek Ģekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve TC Kimlik Numarası yazılı olacaktır.) (8) (2) adet Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu: (Bu belgenin örneği, www.jandarma.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun Ģekilde doldurup imzalanmıĢ olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boĢ bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değiĢiklik yapılmayacaktır. Formun 1 ve 2‟nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak Ģekilde çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kutusuna yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak ve kesinlikle fotoğraf yapıĢtırılmayacaktır.) (9) Fiziki Yeterlilik Sınavında (mekik, Ģınav, uzun atlama ve koĢu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık probleminde yaĢanabilecek sorunlara dair Tablo-7‟deki imzalı muvafakatname belgesi, (10) SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden en az üç yıl görev yapmıĢ, müteakip sözleĢme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaĢını bitirmemiĢ olanlardan - 8 -