My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 7

Komutanlığı SözleĢmeli Uzman ErbaĢ Alımları 2018-1‟‟ „„BaĢvuru Yap‟‟ butonuna basılarak baĢvuru süreci baĢlatılacaktır. g. „„BaĢvuru Yap‟‟ butonuna basıldıktan sonra baĢvuru Ģartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köĢede yer alan „„okudum ve onaylıyorum‟‟ kutucuğu iĢaretlenerek „„Devam Et‟‟ butonuna basılarak branĢ seçimi kısmına geçilecektir. „„okudum ve onaylıyorum‟‟ kutucuğu iĢaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav Ģartlarını taĢıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir. ğ. „„Devam Et‟‟ butonuna basıldıktan sonra branĢ seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak „„Jandarma Genel Komutanlığı SözleĢmeli Uzman ErbaĢ Alımları 2018-1‟‟ sınavında tek branĢ tercihi seçilerek „„BaĢvuruyu Tamamla‟‟ butonuna basılarak baĢvuru tamamlanacaktır. Ancak internet üzerinden ön baĢvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Ön baĢvuru yapan adayların baĢvuru yaptığı branĢa iliĢkin kontenjanın 10 katına kadar aday sınava çağrılacaktır. h. “BaĢvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriĢ kapısında kontrol edilecektir. ı. BaĢvurunun tamamlanması ile L;&f&vW&&J'gW'R&vW&&67FVЧF&lKF66fRF,K&J'gW'V,K'R&vW" ;ǦW&FV K6LK"&J'gW'P6&