My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 6

c. Ön baĢvurular; 13 Temmuz 2018 günü baĢlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir. ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. E-devlet sistemine e-devlet Ģifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankac lığı seçeneklerinden birisi ile giriĢ yapılacaktır. d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin Sistemi‟ne giriĢ yaptıktan sonra adaylar tarafından baĢvuru yapılabilmesi için „Profil Bilgileri” bölümünden; (1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNĠS‟ten güncelleme yapılabilecektir), (2) Fotoğraf yüklenmesi, (3) Adres bilgisinin ve iletiĢim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNĠS‟ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur), (4) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri “MEB‟ten Al”, “YÖK‟ten Al” veya “Belgeye Dayalı” Ģeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmıĢ olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. MEBS branĢı SözleĢmeli Uzman ErbaĢ teminine iliĢkin olarak Tablo-4‟te belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmıĢ denklikleri varsa eğitim bilgileri giriĢinde “bölüm adı” kısmına Tablo-4‟te yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir. Lojistik branĢı SözleĢmeli Uzman ErbaĢ teminine iliĢkin olarak Tablo-6‟da belirtilen ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmıĢ denklikleri varsa eğitim bilgileri giriĢinde “bölüm adı” kısmına Tablo-6‟da yazılan bölüm seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.] (5) Askerlik durumunun beyan edilmesi, (SözleĢmeli ErbaĢ/Erler sözleĢme baĢlangıç ve bitiĢ tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgeyi yükleyeceklerdir.) (6) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koĢuluyla, kilosu Tablo-1‟de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.) (7) YaĢ düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan „„YaĢ Düzeltme Belgesi‟‟nin (taranmıĢ olarak veya resim olarak) yüklenmesi, (8) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi”, (Bot Serdümeni için baĢvuru yapanlar yüklemek zorundadır.) (9) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından “belgeye dayalı” olarak “En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi”, (DalıĢ Amiri için baĢvuru yapanlar yüklemek zorundadır.) (10) Lojistik branĢına baĢvuru yapan adaylar branĢların karĢısında belirtilen ilgili lise alanı veya ön lisans bölümünden mezun değiller ise; adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6‟da karĢılarında belirtilen niteliklere dair (çalıĢma süresi belgesi, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vb.) gerekli belgenin yüklenmesi iĢlemlerinin yapılması zorunludur. e. Ayrıca adaylar tarafından baĢvuru Ģartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aĢağıdaki bilge ve belgelerin giriĢi “Profil Bilgilerim” bölümünden yapılabilecektir. Adaylar eğer isterlerse; (1) Yabancı Dil Bilgilerim, KPSS Bilgilerim ve ALES Bilgilerim kısmından “ÖSYM‟den Al” veya “Belgeye Dayalı “ olarak varsa aday tarafından ilgili sınav notları belgesini, [belgeye dayalı sınav bilgisi yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmıĢ olarak veya resim olarak) yüklenebilecektir.] (2) ġehit, Gazi EĢ ve Çocuğu olan adayların ise Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan „„ġehit Gazi Yakınlık Belgesi‟‟ni, (Kurum veya Valilik onaylı Ģehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı tarafından verilen belge taranmıĢ olarak veya resim olarak), (3) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak (varsa); adaya ait uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmıĢ olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir. f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge giriĢleri tamamlandıktan sonra „„BaĢvurularım‟‟ kısmından „„BaĢvuru Sürecindekiler‟‟ kısmı seçilerek aday „„Jandarma Genel - 6 -