My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 5

yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baĢ-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme iĢareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak), l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuĢma özrü bulunmamak. m. SözleĢmeli MEBS branĢı uzman erbaĢ için Tablo-4‟te ve aĢağıda 3‟üncü maddede belirtilen özel Ģartları, bot serdümeni ve dalıĢ amiri branĢı sözleĢmeli uzman erbaĢ için Tablo-5‟te ve aĢağıda 4‟üncü maddede belirtilen özel Ģartları sağlamak, lojistik branĢı sözleĢmeli uzman erbaĢ için Tablo-6‟da ve aĢağıda 5‟nci maddede belirtilen özel Ģartları sağlamak. 3. MEBS BRANġI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ ADAYLARINA AĠT ÖZEL ġARTLAR a. Tablo-4‟teki ön lisans bölümlerinden veya liselerin alanlarından mezun olmak. (Adayların seçme sınavlarına çağrılma esasları tablonun altında yazdığı şekildedir. Adaylardan kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-4’ün altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır.) b. Liselerin Tablo-4‟te belirtilen alanlarından veya ön lisans bölümlerinin Tablo-4‟te belirtilen bölümlerinden mezun olanlar baĢvuru yapacaklardır. Eğer aday kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-4‟teki bölümlerden birisine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB veya ön lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön baĢvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir. c. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın baĢvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aĢamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır. 4. BOT SERDÜMENĠ VE DALIġ ADAYLARINA AĠT ÖZEL ġARTLAR AMĠRĠ BRANġI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ a. Tablo-5‟te kontenjanları belirtilen branĢlara iliĢkin olarak karĢılarında belirtilen niteliklere sahip olmak. b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-5‟in altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır. 5. LOJĠSTĠK BRANġI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ ADAYLARINA AĠT ÖZEL ġARTLAR a. Tablo-6‟da kontenjanları belirtilen branĢlara iliĢkin olarak karĢılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak. b. Kontenjan miktarının 10 katına kadar aday, seçme sınavlarına Tablo-6‟nın altında yazdığı çağrılma esaslarına göre çağrılacaktır. 6. BAġVURUNUN YAPILMASI a. Ön baĢvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Ġnternet ortamı dıĢında posta yoluyla veya Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. b. Adayların baĢvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra baĢvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir. - 5 -