My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 4

2. GĠRĠġ KOġULLARI VE BAġVURU ġARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı ve erkek olmak, b. Lojistik branĢı sözleĢmeli uzman erbaĢ için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branĢlar (MEBS, bot serdümeni ve dalıĢ amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak, c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaĢından gün almıĢ olmak ve yirmi yedi (27) yaĢını bitirmemiĢ olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) ç. SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden en az üç yıl görev yapmıĢ, müteakip sözleĢme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaĢını bitirmemiĢ olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar) d. Seçme sınavlarını baĢarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Uzman ErbaĢ Olur ” kayıtlı sağlık raporu almıĢ olmak, e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koĢuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor Ģortu/eĢofman ile ölç lür.) f. Askeri öğrencilikle iliĢiği kesilmemiĢ olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaĢ olarak istihdam edilmemiĢ olmak, g. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması olumlu olmak. ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhĢiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak. i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi Ģahsiyetine gölge düĢürmemiĢ, askerliğin Ģeref ve haysiyeti ile bağdaĢmayacak eylemlerde bulunmamıĢ, tutum ve davranıĢları ile yasadıĢı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüĢleri benimsememiĢ olmak. j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almıĢ olmak. k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüĢü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında Ģekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık - 4 -