My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 3

GENEL BĠLGĠLER 1. a. Jandarma Genel Komutanlığına 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333„ü Lojistik, 15‟i Bot Serdümeni ve 30‟u DalıĢ Amiri branĢlarında olmak üzere toplam 2.375 SözleĢmeli Uzman ErbaĢ (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmıĢ olmak Ģartı bulunmamaktadır. Halen silahaltında bulunanlar da baĢvuru yapabilecektir. b. Ön baĢvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13– 30 Temmuz 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön baĢvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. c. Ön baĢvuru yapan adaylardan Tablo-4, Tablo-5 ve Tablo-6‟daki seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine göre, kontenjan miktarının 10 katına kadar olacak Ģekilde sınavlara aday çağrılacaktır. ç. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aĢamasına katılmayan adayların ön baĢvuru iĢlemleri sonlandırılacaktır. Asıl baĢvurular ise, istenen belgeler ile seçim aĢaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmıĢ olacaktır. d. Ön baĢvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları DalıĢ Amiri branĢı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA, Lojistik branĢı için Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde, Bot Serdümeni branĢı için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA‟da, MEBS branĢı için Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecektir. MEBS branĢı için yapılacak sınavlarda adayların ikamet adresleri ve baĢvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecektir. e. Lojistik, MEBS, bot serdümeni ve dalıĢ amiri branĢına alınacak uzman erbaĢ adayları asayiĢ eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiĢ (diğer branĢlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir. f. Seçme sınavları tarihleri www.jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi ve sınav yeri kesinlikle değiĢtirilmeyecektir. g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön BaĢvuru Formunu doldurmayınız. BaĢvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlıĢ/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aĢağıdaki gibidir: 1 Ön baĢvuruların internet ortamında alınması 2 BaĢvuru Ģartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması 3 Seçme Sınavlarının yapılması 4 BaĢarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması Onayı müteakip 5 BaĢarılı adayların sağlık raporlarını almaları En kısa sürede 13-30 Temmuz 2018 07 Ağustos 2018 27 Ağustos‟tan itibaren (Ġlan edilerek duyurulacaktır.) - 3 -