My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 25

TABLO-7 ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞĠ JANDARMA VE SAHĠL GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞINA ANKARA 1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı tarafından yayımlanan Uzman ErbaĢ BaĢvuru Kılavuzunda fiziki yeterlilik sınavında belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri (mekik, Ģınav, uzun atlama ve koĢu) yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve kurul üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır. 2. Bu fiziki yeterlilik sınavı sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık probleminde sorumluluk tarafıma aittir. Adayın Ġmzası : Adı-Soyadı : TC Numarası : Tarih : - 25 -