My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 24

BranĢ Kontenjan Aranacak Nitelikler Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “Tesisat Teknolojisi ve Ġklimlendirme Alanı” Mezunu Olmak, Sıhhi Tesisatçı 14 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen Tesisat Teknolojisi ve Ġklimlendirme Alanına ĠliĢkin Çıraklık, Kalfalık veya Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri; * 1‟inci öncelik yaĢtır. YaĢı daha büyük olan yani doğum tarihi küçük olan önceliklidir. Eğer doğum tarihi aynı gün ise; * 2‟nci öncelik Eğitim-Öğretim Durumudur. Öncelik sırası ortaokul/ilköğretim, lise/ortaöğretim, ön lisans, lisanstır. Eğer aynı mezuniyete sahip iseler; * 3‟üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir. - 24 -