My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 2

BAġVURU VE SINAV TARĠHLERĠ BAġVURU TARĠHĠ : 13 – 30 TEMMUZ 2018 YAZILI SINAV VE SEÇME SINAVLARI TARĠHĠ : 27 AĞUSTOS 2018 tarihinden itibaren DUYURU BU BAġVURU ĠÇĠN ÜCRET ALINMAYACAKTIR. YAZIġMA ADRESĠ JANDARMA VE SAHĠL GÜVENLĠK AKADEMĠSĠ BAġKANLIĞI PERSONEL TEMĠN MERKEZ KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA ĠNTERNET ADRESĠ ve TELEFON NUMARASI BAġVURU ĠġLEMLERĠ, DUYURU VE ĠLANLAR ĠÇĠN : www.jandarma.gov.tr 0 312 464 4836 (MESAĠ GÜNLERĠNDE SAAT 09.00–17.00 ARASI) Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girecek yasama, yürütme ve yargı organları kararı ile ĠçiĢleri Bakanlığı emirleri doğrultusunda değiĢtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığıyla duyurulur. - 2 -