My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 19

TABLO-6 LOJĠSTĠK BRANġI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ NĠTELĠKLERĠ VE ÇAĞRILMA ÖNCELĠKLERĠ BranĢ Kontenjan Aranacak Nitelikler Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Duvarcı 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı/Yapı Duvarcılığı Bölümüne ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 50 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Duvarcı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda gerekmektedir. yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Sıvacı 43 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı / Sıvacılık Bölümüne ĠliĢkin Ustalık ya da Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Sıvacı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, Adayların, aĢağıda yer alan Ģartlardan en az birini sağlamaları gerekmektedir. 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Lise/Ortaöğretim Kurumlarının “ĠnĢaat Teknolojisi Alanı” Mezunu Olmak, Boya ve Alçı Sıvacı 42 2. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Düzenlenen ĠnĢaat Teknolojisi Alanı / Boyacılık ve Yüzey Hazırlama veya Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ya da Yapı Dekorasyonculuğu Bölümlerine ĠliĢkin Ustalık veya Usta Öğretici Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 3. Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından YetkilendirilmiĢ ve Kabul EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Verilen “Alçı Sıva Uygulayıcısı” (Seviye 3) veya “ ĠnĢaat Boyacısı” (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, 4. Belirtilen Meslek Grubunda Kamu veya Özel Sektörde, En Az 2 (iki) Yıl ÇalıĢmıĢ Olmak ve Bunu Belgelendirmek ve En Az Ortaokul/Ġlköğretim (8 Yıllık) Mezunu Olmak, - 19 -