My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 18

TABLO-5 BOT SERDÜMENĠ VE DALIġ AMĠRĠ BRANġLI SÖZLEġMELĠ UZMAN ERBAġ NĠTELĠKLERĠ VE ÇAĞRILMA ÖNCELĠKLERĠ Nitelikleri S. Nu. BranĢı Kontenjan 1 Bot Serdümeni 15 En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi 2 DalıĢ Amiri 30 En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi Belgeler Öğrenim Durumu En az lise mezunu olmak. Yukarıdaki branĢların karĢısında belirtilen nitelikleri sağlayan adayların Seçme Sınavlarına Çağrılma Öncelikleri; * 1‟inci öncelik Eğitim-Öğretim Durumudur. Öncelik Lisans, sonra ön lisans, daha sonra lisedir. Eğer aynı mezuniyete sahip iseler; * 2‟nci öncelik yaĢtır. YaĢı daha küçük olan yani doğum tarihi büyük olan önceliklidir. Eğer doğum tarihi aynı gün ise; * 3‟üncü öncelik mezuniyet tarihidir. Daha eski olan önceliklidir. - 18 -