My first Magazine 2018-23-10006-Ek-2 Başvuru Kılavuzu - Page 16

TABLO-3 FĠZĠKĠ YETERLĠLĠK SINAVI DEĞERLENDĠRME ESASLARI 400 METRE KOġU (15 PUAN) SÜRE PUAN DURARAK UZUN ATLAMA (5 PUAN) MEKĠK (2 DK.) (5 PUAN) BARFĠSKTE KOL ÇEKME (10 PUAN) CM PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN 79.SN.ÜZERĠ ELENĠR 174 VE DAHA AZ ELENĠR 26 VE DAHA AZ ELENĠR 2 VE DAHA AZ ELENĠR 78 SN. 7 175 – 182 2 27 – 30 2 3 4 77 SN. 8 183 - 190 3 31 – 34 3 4 5 76 SN. 9 191 - 196 4 35 – 39 4 5 6 75 SN. 10 197 - + 5 40 - + 5 6 7 74 – 73 SN. 11 7 8 72 – 71 SN. 12 8 9 70 – 69 SN. 13 9 10 68 SN. 14 67 SN.VE AġAĞISI 15 * Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not (50) puandır. Fiziki Yeterlilik Sınavı (35) puan, mülakat sınavı (15) puan üzerin den değerlendirilir. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınav puanları toplamı (29) ve daha düĢük olan adaylar ile mülakat sınavından (10) puanın altında alan adaylar elenir. - 16 -